Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
BANKARSTVO
NLB LHB BANKA
Adresa: NIKOLE VUKIĆEVIĆA BB/LOK 8, 25000 Sombor
Telefon: 432-850
E-mail: sombor@lhb.co.yu